Przegląd Prawa i Administracji

114, 2018, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa

2018

Liczba stron: 692

Strony redakcyjne i spis treści
( )

W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa
(Karol Kiczka, Tadeusz Kocowski, Witold Małecki)

List gratulacyjny Marszałka Województwa Dolnośląskiego
( )

List gratulacyjny Prezydenta Wrocławia
( )

Więcej >

113, 2018

2018

Liczba stron: 188

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudni...
(Tomasz Bakalarz)

Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodziciel...
(Justyna Czerniak-Swędzioł)

Agencja rządowa jako pracodawca
(Agnieszka Górnicz-Mulcahy)

Więcej >

112, 2018

2018

Liczba stron: 260

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Józef Frąckowiak)

Rejestry przedsiębiorców a ochrona danych osobowych
(Jarosław Ciesielski)

Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym
(Jarosław Firlit)

Więcej >

111, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Przedmowa
(Jerzy Korczak)

Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej
(Dominika Cendrowicz)

Złośliwe problemy w otoczeniu administracji publicznej
(Agnieszka Chrisidu-Budnik)

Więcej >

110, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej — wprowadzenie
(Andrzej Bator, Przemysław Kaczmarek)

Filozofia polityczna a pozytywistyczna teoria prawa
(Tomasz Gizbert-Studnicki)

Prawoznawstwo — polityczność nauki czy nauka polityczności?
(Jerzy Zajadło)

Więcej >

109, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu ubezpie...
(Kamil Antonów)

Systematisierung des Sozialrechts: Ansätze und Bedeutung
(Ulrich Becker)

Wszczęcie postępowania sądowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznyc...
(Andrzej Jabłoński)

Więcej >

108, 2017. Prawna ochrona zwierząt

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowy...
(Joanna Helios, Wioletta Jedlecka)

„Niech zwierzęta mają prawa!” Monitoring ścigania oraz karania sprawców prz...
(Dawid Karaś)

Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zar...
(Joanna Helios, Wioletta Jedlecka)

Więcej >

107, 2016. Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Prawo do prywatności osób prawnych podczas kontroli przedsiębiorstwa dokony...
(Marta De Bazelaire De Ruppierre)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec zjawiska „turystyki socjal...
(Aleksander Cieśliński)

Stosowanie unijnych przepisów o transgranicznych zagrożeniach dla zdrowia a...
(Patrycja Dąbrowska-Kłosińska)

Więcej >

105, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Liberalizm Thomasa Paine’a
(Cezary Błaszczyk)

Pozycja fundacji w sferze prowadzonej przez nią działalności leczniczej
(Jolanta Blicharz)

Partycypacja społeczna na tle zasady zrównoważonego rozwoju
(Robert Dziuba)

Więcej >

106, 2016. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tadeusz Kocowski, Maciej Błażewski, Michał Raduła)

Wprowadzenie
(Włodzimierz Gromski)

Wprowadzenie dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP
(Adam Konieczny)

Więcej >

104, 2016. Systemowość prawa

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Zbigniew Pulka)

Czy systemowość jest konieczną właściwością prawa?
(Adam Dyrda, Tomasz Gizbert-Studnicki)

Graficzny obraz systemu prawa: prawo, estetyka, estetyka prawa?
(Jerzy Zajadło)

Więcej >

103, 2015. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Jan Gola, Tadeusz Kocowski)

Pomoc publiczna jako funkcja państwa wobec społecznej gospodarki rynkowej
(Andrzej Borkowski)

Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej
(Paweł Dobrzański)

Więcej >

102, 2015. Postanalityczna filozofia prawa

2016

Strony redakcyjne i spis treści
(Autor nieznany)

Czym może się stać postanalityczna filozofia prawa?
(Michał Paździora)

Postanalityczna teoria i filozofia prawa. Nowe szanse, nowe zagrożenia?
(Andrzej Bator)

Przyczyny kryzysu teorii prawa
(Lech Morawski)

Więcej >

101, 2015. Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Zamiast wstępu
(Józef Frąckowiak)

Upadłość konsumencka — doświadczenia i perspektywy
(Ewa Całus)

Źródła finansowania spółki pracowniczej
(Mirosław Dela)

Więcej >

100, 2015. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Mariusz Jabłoński)

Dzieje Zakładu Historii Administracji
(Marek Podkowski)

Zakład Historii Państwa i Prawa Polski
(Piotr Jurek)

Więcej >

99, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Urszula Kalina-Prasznic)

Zabezpieczenie emerytalne w Polsce po transformacji ustrojowej. Możliwe kie...
(Aleksandra Wiktorow)

Zabezpieczenie społeczne ryzyka starości w ustawie o pomocy społecznej
(Monika Lewandowicz-Machnikowska)

Więcej >

98, 2014. Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Karol Kiczka)

Dobro wspólne przesłanką współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych ...
(Andrzej Borkowski)

Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki sam...
(Jan Gola)

Więcej >

97, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Etiologia popełniania zabójstw przez kobiety
(Adriana Gawenda)

Skutki prawne naruszenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym zasad stad...
(Marcin Rudnicki)

Problem feminizacji ubóstwa w Polsce
(Jolanta Blicharz)

Więcej >

96, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego
(Joanna Helios, Wioletta Jedlecka)

Dwa sposoby respektowania prawa. Rzecz o możliwości aplikacji perspektywy F...
(Paweł Jabłoński)

Między aksjologią a ontologią dyskursu konstytucyjnego. Obiektywizacja wart...
(Maciej Pichlak)

Więcej >

95, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И ВИДОВОГО СОСТАВА ИСТОЧНИКОВ БЕЛОРУССКОГО ПРА...
(Николай Сильченко)

Plan działania — instrument realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na ...
(Adriana Kalicka-Mikołajczyk)

O konieczności redefinicji pojęcia suwerenności w kontekście integracji eur...
(Wioletta Jedlecka)

Więcej >

94, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach r...
(Joanna Helios)

Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych w XX-wiecznych koncepcjach j...
(Klaudyna Białas-Zielińska)

Considérations sur les changements intervenus dans les gestions financières...
(Kamil Tugen, Ayse Atilgan Yaşa)

Więcej >

93, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach inte...
(Joanna Helios, Wioletta Jedlecka)

Postępowanie dowodowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (zagadnie...
(Wiktor Trybka)

Rola regionalnych izb obrachunkowych w procedurze uchwalania i kontroli wyk...
(Krystyna Sawicka)

Więcej >

92, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście...
(Joanna Helios)

Regulacja ochrony praw dziecka w Ustawie Republiki Litewskiej o etyce badań...
(Miglė Buzytė , Janina Balsienė )

How to execute the judgement of the Strasbourg Court in the case Paksas v. ...
(Vytautas Sinkevičius )

Więcej >

91, 2012

2012

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wartości Unii Europejskiej jako wartości konstytucyjne
(Aleksander Cieśliński)

Krajowa pomoc regionalna w polityce konkurencji Unii Europejskiej
(Teresa Korbutowicz)

Zagadnienie deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej
(Wioletta Jedlecka)

Więcej >

90, 2012

2012

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Praktyczne aspekty efektywnego nadzoru nad transgraniczną działalnością ban...
(Marta Duraj)

Sprawiedliwość jako wartość prawa prywatnego UE. W stronę wspólnego społecz...
(Joanna Helios)

Prawnopolityczny wymiar europejskiej tożsamości
(Wioletta Jedlecka)

Więcej >

89, 2012

2012

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Bazy danych skradzionych i nielegalnie wywiezionych dóbr kultury jako eleme...
(Olgierd Jakubowski)

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego w krajach Unii ...
(Jakub Łukaczyński)

Kilka uwag o realizacji przepisów ochrony zabytków. Problemy praktyczne
(Marcin Sabaciński)

Więcej >

88, 2012

2012

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w rozdzial...
(Anna Frankiewicz)

Zabytek nieruchomy a dziedzictwo architektoniczne. Uwagi w związku z ratyfi...
(Monika Jankowska-Sabat)

Tytuł prawny Polski do zabytków wywiezionych z Wrocławia pod koniec i po za...
(Wojciech Kowalski)

Więcej >

87, 2011

2011

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjo...
(Jolanta Blicharz)

Rola Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kazachstanu w kształtowaniu rodzim...
(Sauele Amandykowa Koszkienowna, Wiktor Aleksandrowicz Malinowski)

Polskie symbole narodowe i państwowe. Geneza, ewolucja, stan prawny
(Radosław Grabowski)

Więcej >

86, 2011

2011

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Koniec państwa narodowego?
(Ryszard Balicki)

Idea konwergencji kultur prawnych w perspektywie integracyjnej
(Hanna Duszka-Jakimko)

A European federation — foreseeing the unforeseeable
(Robert Grzeszczak)

Więcej >

85, 2011

2011

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Rola norm prawnych w ewolucji planowania i zagospodarowania przestrzennego
(Artur Ostojski)

Political thought of the Second and the Third Polish Republic on the concep...
(Łukasz Machaj, Marek Maciejewski)

The implementation of Community law obligations in the Italian legal framew...
(Emilio Castorina)

Więcej >

84, 2011

2011

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Józef Frąckowiak)

Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju
(Wisława Boć, Marek Leśniak)

Regulacje przedawnienia roszczeń między przedsiębiorcami w prawie polskim i...
(Marcin Dudarski, Szymon Oprzalski)

Więcej >

83, 2010

2010

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Zakres działalności organizacji trzeciego sektora w sferze przeciwdziałania...
(Jolanta Blicharz)

Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego — ...
(Anna Feja-Paszkiewicz)

Nowy system sądowego rozstrzygania sporów pracowniczych w Organizacji Narod...
(Wojciech Kilarski)

Więcej >

82, 2010

2010

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego (1923–2009)
(Piotr Jurek)

Precedens a spójność aksjologiczna prawa w ujęciu Ronalda Dworkina
(Bartosz Greczner)

Pojęcie reprezentacji. Uwagi teoretycznoprawne
(Wojciech Szydło)

Więcej >

81, 2009

2009

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Maciej Szostak)

Elementy psychologii sądowej w postępowaniu karnym na tle regulacji dotyczą...
(Marta Ostrowska)

Wpływ opinii biegłych psychiatrów dotyczącej poczytalności oskarżonego na t...
(Anna Marta Tęcza)

Więcej >

80, 2009

2009

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym
(Jolanta Blicharz)

Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasertymentowym
(Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak)

Jawność działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Anna Grochocińska)

Więcej >

79, 2009

2009

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Sądownictwo konstytucyjne i sądownictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowi...
(Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński)

Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji t...
(Jolanta Blicharz)

Zakres podmiotowy, gwarancje oraz formy ochrony i środki podstawowych praw ...
(Grzegorz Chmielewski)

Więcej >

 

78, 2008

2008

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Rola partnerstwa trójsektorowego w ramach nowego zarządzania publicznego a ...
(Jolanta Blicharz)

Konstytucyjnoprawne aspekty ochrony tajemnicy komunikowania się w Interneci...
(Sylwia Jarosz-Żukowska)

Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej w okresie funkcjonowania...
(Paweł Kacprzak)

Więcej >

77, 2008

2007

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Możliwości bezpośredniego wpływania przez obywatela na treść aktów gminnego...
(Igor Białowąs)

W kwestii modelu współczesnej polskiej administracji publicznej
(Jolanta Blicharz)

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej – nowy instrument europe...
(Annette Bussmann)

Więcej >

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy