Przegląd Prawa i Administracji, 79, 2009

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Sądownictwo konstytucyjne i sądownictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Download articleDownload article

Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce

Download articleDownload article

Zakres podmiotowy, gwarancje oraz formy ochrony i środki podstawowych praw i wolności na Słowacji

Download articleDownload article

Procedury sporządzania a funkcje aktów planistycznych gminy

Download articleDownload article

Spór wokół rozumienia obejścia prawa w kontekście dyskusji nad autonomią prawa podatkowego względem prawa cywilnego

Download articleDownload article

Współpraca finansowa między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Download articleDownload article

Działalność gospodarcza a gospodarowanie na przykładzie państwowej osoby prawnej

Download articleDownload article

Charakter i ocena zmian przepisów w sprawie postępowania o ubezwłasnowolnienie oraz postulaty de lege ferenda

Download articleDownload article

Ustrój, zadania samorządu terytorialnego oraz gospodarka komunalna

Download articleDownload article

O tzw. autorytaryzmie demokracji attyckiej. Uwagi

Download articleDownload article

Problem nepotyzmu w administracji publicznej

Download articleDownload article

Usługi zastrzeżone w prawie administracji regulacyjnej

Download articleDownload article

Zasada pomocniczości w pomocy społecznej

Download articleDownload article

Regulacje prawne równego statusu kobiet i mężczyzn w III Rzeczypospolitej Polskiej

Download articleDownload article

Skuteczność pomocy państwa wobec rodzin niepełnych i wielodzietnych

Download articleDownload article

Nauka prawa konstytucyjnego w Drugiej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem roli ośrodka lwowskiego

Download articleDownload article

Sprawozdanie z Konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout