Przegląd Prawa i Administracji, 103, 2015. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, ss.384

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Pomoc publiczna jako funkcja państwa wobec społecznej gospodarki rynkowej

AbstractDownload articleDownload article

Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej

AbstractDownload articleDownload article

Regulacje a ocena ryzyka

AbstractDownload articleDownload article

Orzecznictwo sądowe w społecznej gospodarce rynkowej

AbstractDownload articleDownload article

Państwo a samorządy zawodów zaufania publicznego

AbstractDownload articleDownload article

Koncepcje społecznej gospodarki rynkowej

AbstractDownload articleDownload article

Innowacyjne państwo w społecznej gospodarce rynkowej

AbstractDownload articleDownload article

Polityka przemysłowa a polityka konkurencji — odwieczny dylemat

AbstractDownload articleDownload article

Stosunki gospodarcze jako dziedzina współpracy nauk prawnych i ekonomicznych. Uwagi z perspektywy analitycznej teorii prawa

AbstractDownload articleDownload article

Niezawisły, bezstronny i niezależny sąd z perspektywy publicznego prawa gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

Współczesne oblicze przedsiębiorczości w branży medycznej — studium przypadku

AbstractDownload articleDownload article

Uwagi o statusie przedsiębiorcy we francuskim prawie gospodarczym

AbstractDownload articleDownload article

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wobec wolności działalności gospodarczej

AbstractDownload articleDownload article

Przedsiębiorca — właściciel w społecznej gospodarce rynkowej

AbstractDownload articleDownload article

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności

AbstractDownload articleDownload article

SPZOZ jako przedsiębiorca w prawie podatkowym — refleksja w świetle orzecznictwa

AbstractDownload articleDownload article

Zapobieganie patologii korupcji w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa oraz spółkami samorządowymi — wybrane zagadnienia

AbstractDownload articleDownload article

Wolność gospodarcza a wolny zawód

AbstractDownload articleDownload article

Interesariusze współczesnej organizacji biznesowej — perspektywa strategiczna

AbstractDownload articleDownload article

Przywództwo w organizacji czynnikiem sukcesu

AbstractDownload articleDownload article

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

AbstractDownload articleDownload article

Odpowiedzialność z art. 471 k.c. a kara umowna. Wady i zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy

AbstractDownload articleDownload article

Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego

AbstractDownload articleDownload article

Struktura szkolnictwa wyższego w Niemczech w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec

AbstractDownload articleDownload article

Cywilnoprawne aspekty umowy cesji wierzytelności oraz umowy o subpartycypację zawieranych w procesie sekurytyzacji wierzytelności

AbstractDownload articleDownload article

Public transport sustainable development plan as a special legal act

AbstractDownload articleDownload article

Proces konstytucjonalizacji ochrony srodowiska w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w świetle obecnie obowiązujących i nowych regulacji zamówień publicznych

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout