Przegląd Prawa i Administracji, 118, 2019, ss.212

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami w latach 1915– 1918. Rys historyczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.1

AbstractDownload articleDownload article

inspekcja pracy 1919–1939, dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, Komitet Obywatelski m. st. Warszawy, labour inspectorate 1919–1939, Interim Order on the labour inspectorate and its activity, Warsaw Citizens’ Committee

Rozwój regulacji dotyczących ustroju i kompetencji inspekcji pracy w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.2

AbstractDownload articleDownload article

inspekcja, nadzór, praca, ustrój, zadania, inspection, supervision, work, system, duties

O misji inspekcji pracy w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy — wybrane uwagi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.3

AbstractDownload articleDownload article

inspekcja pracy, Międzynarodowa Organizacja Pracy, źródła prawa, modele inspekcji pracy, zadania inspekcji pracy, labour inspection, International Labour Organization, sources of law, labour inspection models, labour inspection tasks

Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.4

AbstractDownload articleDownload article

Państwowa Inspekcja Pracy, konstytucja, wolności i prawa jednostki, niezależność, pozycja ustrojowa, zasada podziału władz, gwarancje, National Labour Inspectorate, work, human rights, Polish constitution, labour protection, law enforcement authority, respect for constitutional freedoms and rights of the individual

Władcze formy działania Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie ochrony pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.5

AbstractDownload articleDownload article

decyzja administracyjna, przepisy bhp, zasady bhp, Państwowa Inspekcja Pracy, pracodawca, administrative decision, occupational health and safety regulations, occupational health and safety, National Labour Inspectorate, employer

Stosowanie środków kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony pracy w praktyce inspektorów pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.6

AbstractDownload articleDownload article

Państwowa Inspekcja Pracy, kontrola, nadzór, National Labour Inspectorate, inspection, supervision

Kierunki orzecznictwa w dziedzinie spraw dotyczących ochrony pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.7

AbstractDownload articleDownload article

odpowiedzialność, dobra osobiste, składka, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, rzeczywiste bezpieczeństwo w pracy, liability, personal rights, contribution, the right to safe and healthy working conditions, real safety at work

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego w rozumieniu „dyrektywy wdrożeniowej” 2014/67/UE oraz inne zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie delegowania pracowników

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.8

AbstractDownload articleDownload article

delegowanie pracowników, warunki zatrudnienia, biuro łącznikowe i organ właściwy, współpraca administracyjna, kontrole, posting of workers, terms and conditions of employment, liaison offi ce and competent national body, administrative cooperation, inspections

Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.9

AbstractDownload articleDownload article

wykroczenie, postępowanie wykroczeniowe, inspektor pracy, odpowiedzialność karna, off ence, proceedings in petty off ence cases, work inspector, criminal liability

Ewolucja statusu prawnego inspektora pracy — uwarunkowania historyczne i ocena stanu obecnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.10

AbstractDownload articleDownload article

inspektor pracy, kodeks pracy, mianowanie, nabór, pracownik, szczególne obowiązki, labour inspector, Labour Code, appointment, recruitment, employee, special duties

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout