Przegląd Prawa i Administracji, 87, 2011

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjologicznej

Download articleDownload article

Rola Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kazachstanu w kształtowaniu rodzimej nauki konstytucyjnej

Download articleDownload article

Polskie symbole narodowe i państwowe. Geneza, ewolucja, stan prawny

Download articleDownload article

Referendum jako instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta w Europie

Download articleDownload article

Postanowienia tymczasowe w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego

Download articleDownload article

Status prawny instytutów polskich

Download articleDownload article

Wprowadzenie w błąd jako przesłanka ochrony konsumentów

Download articleDownload article

Czy opisy diagnoz (rozpoznań) są utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Download articleDownload article

Ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami rynkowymi jako warunek zabezpieczenia przejrzystości rynku

Download articleDownload article

Podstawowe instytucje systemu prawa państw totalitarnych. Zarys typologii

Download articleDownload article

Recenzja: Daniel Eryk Lach, "Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej", Warszawa 2011, ss. 395

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout