Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Przegląd Prawa i Administracji, 114, 2018, ss.692

Strony redakcyjne i spis treści

W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa

List gratulacyjny Marszałka Województwa Dolnośląskiego

List gratulacyjny Prezydenta Wrocławia

List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

List gratulacyjny Rektora-Seniora Uniwersytetu Wrocławskiego

List gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

List gratulacyjny Kierownika-Seniora Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykaz najważniejszych publikacji Profesora Leona Kieresa

PRAWORZĄDNOŚĆ

Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.1

Abstract

milczące załatwienie sprawy, domniemanie prawidłowości, trwałość, granice trwałości, tryby weryfi kacji

Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.2

Abstract

zasada równości w prawie, zasada równości wobec prawa, zasada sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Problem samodzielności organu administracyjnego w świetle idei państwa prawnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.3

Abstract

organ administracji, samodzielność, uznanie administracyjne, państwo prawne

Fakty oraz ich ocena jako przedmiot materialnoprawnych domniemań w procesie karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.4

Abstract

domniemanie materialnoprawne, proces karny, ocena faktów, domniemanie niewinności

Akty instrumentalizacji prawa i ich granice

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.5

Abstract

instrumentalność prawa, instrumentalizacja prawa, oceny prawa, kultura prawna, autonomia prawa

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.6

Abstract

procedury antykorupcyjne, jawność życia publicznego, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego

Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.7

Abstract

ochrona zdrowia, podmiot leczniczy, działalność lecznicza, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, nieprzedsiębiorca, konkurencja

Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.8

Abstract

demokratyczne państwo prawne, standardy stawiane podstawom decyzji administracyjnych, wymagania obowiązujące przy formułowaniu podstaw do ingerencji w działalność komunalną

Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.9

Abstract

prawo administracyjne prywatne, ucieczka do prawa prywatnego, prawo zamówień publicznych

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.10

Abstract

radiofonia, telewizja, misja publiczna, umowa państwowa, zakład publicznoprawny, rada radiofonii, rada administracyjna, intendent, opłata, składka

Osiąganie efektu innowacyjności przy realizacji zadań publicznych w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.11

Abstract

partnerstwo publiczno-prywatne, polityka publiczna, innowacyjność, środki publiczne, zamówienia publiczne

Stosowanie prawa a kontrola jego konstytucyjności (zdania odrębne Profesora Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.12

Abstract

stosowanie prawa, kontrola konstytucyjności, wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zdania odrębne

Skreślenie ucznia z listy uczniów a obowiązek szkolny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.13

Abstract

prawo oświatowe, obowiązek szkolny, obowiązek nauki, skreślenie ucznia, przeniesienie ucznia, postępowanie i decyzja administracyjna

Z zagadnień komparatystyki prawniczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.14

Abstract

komparatystyka, prawo, komparatystyka prawnicza

Minirefleksje nad maksikwestiami, czyli o aksjologicznych aspektach praworządności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.15

Abstract

aksjologia prawa, praworządność, godność, wolność, równość, sprawiedliwość, wartość

„Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej — w kontekście zasady praworządności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.16

Abstract

reforma administracji celno-skarbowej, funkcjonariusz Służby Celnej, prawo do sądu, zwolnienie ze służby

O zmieniającej się roli polskich uczelni w obszarze studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.17

Abstract

studia podyplomowe, kursy dokształcające, szkolenia, zakład administracyjny, uczelnia, autonomia

DECENTRALIZACJA

Podmioty gminne w prawie zamówień publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.18

Abstract

zamówienia publiczne, podmioty gminne, zamawiający, wykonawca

Przepisy ograniczające konkurencję w aktach prawa miejscowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.19

Abstract

prawo miejscowe, samorząd terytorialny, praktyki ograniczające konkurencję, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Konstytucja, legislacja

Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.20

Abstract

republika, rewolucja, centralizacja, nadzór, departament, prawa człowieka

Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.21

Abstract

samorząd terytorialny, demokratyczne państwo prawne, władza sądownicza

Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.22

Abstract

europeizacja prawa administracyjnego, samorząd terytorialny, prawo do dobrej administracji, jawność działania, rozwój regionalny

Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.23

Abstract

obszar metropolitalny, związek metropolitalny, powiat metropolitalny, zespół metropolitalny

Wpływ nowych zasad zarządzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.24

Abstract

mienie państwowe, mienie komunalne, gospodarka komunalna, spółka komunalna, rada nadzorcza, zarząd

Wyzwania legislacyjne w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.25

Abstract

jednostki samorządu terytorialnego, obszary metropolitalne, związki metropolitalne, powiaty metropolitalne, współpraca jednostek samorządu terytorialnego

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (na przykładzie prowadzenia gier hazardowych)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.26

Abstract

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODDANA REGLAMENTACJI W ŚWIETLE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI (NA PRZYKŁADZIE PROWADZENIA GIER HAZARDOWYCH)

Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.27

Abstract

Konstytucja dla biznesu, Prawo przedsiębiorców, działalność gospodarcza, nieewidencjonowana działalność gospodarcza

Struktura prawna nadzoru nad regulowaną działalnością gospodarczą

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.28

Abstract

regulowana działalność gospodarcza, nadzór, rejestr działalności regulowanej, przedsiębiorca

Pomoc publiczna dla portów lotniczych na przykładzie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.29

Abstract

pomoc publiczna, porty lotnicze, rynek wewnętrzny

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.30

Abstract

uchwała zgromadzenia wspólników, spółka kapitałowa, czynność prawna

Prewencja w obszarze aktów kwalifi kujących w działalności gospodarczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.31

Abstract

akty kwalifi kujące, prewencja, instrumenty publicznego prawa gospodarczego, działalność gospodarcza, reglamentacja gospodarcza, policja gospodarcza

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych — wybrane problemy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.32

Abstract

wolność prowadzenia działalności gospodarczej, Karta praw podstawowych, prawo podstawowe

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych. Kilka propozycji de lege ferenda

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.33

Abstract

zamówienia publiczne, mikro, mali i średni przedsiębiorcy, zamówienia strategiczne

Brak decyzji uprawniającej a ważność umowy w działalności gospodarczej (obszar zamówień publicznych)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.34

Abstract

decyzja uprawniająca, umowa, ważność czynności prawnej

Kierunki rozwoju nauki publicznego prawa gospodarczego z perspektywy instytucji i wartości konstytucyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.35

Abstract

publiczne prawo gospodarcze, instytucje i wartości konstytucyjne, rozwój, wolność gospodarcza

Koncepcja prawa interwencjonizmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.36

Abstract

interwencjonizm, prawo interwencjonizmu, system rynkowy

Nadużycie pozycji dominującej przez wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.37

Abstract

nadużycie pozycji dominującej, odmowa udzielenia licencji, prawa własności intelektualnej

O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.38

Abstract

prawo antymonopolowe, demokracja, pozytywne korelacje

Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.39

Abstract

publiczne prawo gospodarcze, procedury, gwarancje procesowe

Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.40

Abstract

przekształcenia własnościowe, nacjonalizacja, reprywatyzacja, komunalizacja, uwłaszczenie, prywatyzacja, interes publiczny

Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.41

Abstract

kontrola przedsiębiorcy, zasady prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, odpowiedzialność odszkodowawcza państwa, zasada owocu zatrutego drzewa, ograniczenia wykorzystania nielegalnie zdobytych dowodów

Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw podstawowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.42

Abstract

subiektywizacja i obiektywizacja prawa, prawa podstawowe, ochrona praw podstawowych, pozytywny wymiar praw podstawowych

Milczenie administracji publicznej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.43

Abstract

milczenie organu administracji, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, rejestr działalności regulowanej, milczące załatwienie sprawy

Kilka refleksji na temat problematyki wkładów do spółki jawnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.44

Abstract

spółka jawna, wkłady, umowa spółki

Kilka uwag o regulacji prawnej przedsiębiorczości w późnym średniowieczu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.45

Abstract

przedsiębiorczość, lex mercatoria, prawo handlowe, prawo rzymskie

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy