Articles

Marcin Miemiec : 0000-0002-9100-0895

Articles

Stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

AbstractDownload article

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

AbstractDownload article

radio broadcasting, television, public mission, state contract, public-law institution, radio board, administrative board, authorizing officer, fee, contribution, radiofonia, telewizja, misja publiczna, umowa państwowa, zakład publicznoprawny, rada radiofonii, rada administracyjna, intendent, opłata, składka

Samodzielne przedsiębiorstwo komunalne prawa publicznego w systemie publicznoprawnych form organizacyjnych świadczenia usług materialnych przez gminy w Republice Federalnej Niemiec

AbstractDownload article

territorial self-government, municipality, tangible (economic) and intangible municipality services, municipal company under public law

Reformowanie administracji publicznej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout