Articles

Mariusz Jabłoński : 0000-0001-8347-1884

mariusz.jablonski@uwr.edu.pl

Articles

Go to page: 12 > >>

Sądownictwo konstytucyjne i sądownictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Download article

Słowo wstępne

Download article

Ochrona tajemnic wpolskim porządku prawnym — tajemnica radcowska i adwokacka

AbstractDownload article

Znaczenie Protokołu nr 7 do Traktatu z Lizbony dla procesów integracyjnych w Unii Europejskiej

Download article

Ochrona tajemnicy zawodowej komornika sądowego

AbstractDownload article

Wprowadzenie w błąd jako przesłanka ochrony konsumentów

Download article

W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy „równościowe” Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego

Download article

Praktyka udostępnienia informacji publicznej - kwestie sporne

AbstractDownload article

Dekodowanie zwrotów niedookreślonych na przykładzie przepisów nowelizujących ustawę o dostępie do informacji publicznej

AbstractDownload article

Dostęp do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków – wybrane kwestie dyskusyjne

Download article

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

AbstractDownload article

anti-corruption procedures, transparency of public life, entrepreneurs, public sector entities, procedury antykorupcyjne, jawność życia publicznego, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego

Klauzule abuzywne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout