Recenzenci

2015

Prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga

Prof. dr hab. Jan Boć

Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała

Prof. dr hab. Kinga-Flaga Gieruszyńska

Prof. UR dr hab. Sabina Grabowska

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Dr Michał Jackowski

Prof. PWZS im. Witelona dr hab. Kazimiera  Jaworska

Prof. WSFiZ w Warszawie dr hab. Jan Jeżewski

Dr Paweł Kuczma

Dr hab. Barbara Majewska-Jurczyk

Prof. dr hab. Marek Kotlinowski

Prof. INP dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska      

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Prof. UR Piotr Krzysztof Sowiński

Prof. UMCS dr hab. Małgorzata Stefaniuk

Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski (Europa-Universität Viadrina)

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka

Dr Łukasz Żukowski

 

 

2014

Prof. GSWH im. W. Korfantego dr hab. Andrzej Bisztyga

Prof. dr hab. Jan Boć

Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała

Prof. UR dr hab. Sabina Grabowska

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Dr Michał Jackowski

Prof. WSFiZ w Warszawie dr hab. Jan Jeżewski

Dr Paweł Kuczma

Dr hab. Barbara Majewska-Jurczyk

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Prof. INP dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska     

Prof. dr hab. Mariusz Muszyński

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. UG dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski (Europa-Universität Viadrina)

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka

Dr Łukasz Żukowski

 

 

2013

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Bisztyga

Prof. dr hab. Jan Boć

Prof. dr hab. Marek Chmaj

Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała

Prof. UR dr hab. Sabina Grabowska

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Dr hab. Jan Jeżewski

Dr Paweł Kuczma

Prof. UŁ dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska       

Prof. dr hab. Mariusz Muszyński

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. UG dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka

Dr Łukasz Żukowski

 

 

Procedura recenzowania:

Czasopismo jest recenzowane przez zewnętrznych recenzentów. Lista recenzentów podana jest do publicznej wiadomości (na stronie http://www.wuwr.com.pl) i aktualizowana co najmniej raz w roku. 

Kwalifikacja redakcyjna (wstępna) dokonywana przez Komitet Redakcyjny, której efektem jest skierowanie opracowania do recenzji zewnętrznej, jest przeprowadzana, z uwzględnieniem kalendarza publikacji kolejnych numerów w terminach: do 28 lutego; 30 maja; 15 września i 15 listopada każdego roku.

Ocena redakcyjna ma charakter formalny. Kryterium oceny jest zgodność przesłanego opracowania z profilem Przeglądu Prawa i Administracji oraz z wymogami formalnymi (obszerność tekstu, sposób sporządzania przypisów wykazów, tabel).
Najpóźniej 14 dni po upływie jednego z wyżej wskazanych terminów, właściwego ze względu na moment nadesłania opracowania (np. opracowanie wpływa 10 lutego, właściwy jest termin 28 lutego) Autorzy są informowani o zakwalifikowaniu go do właściwego postępowania recenzyjnego. Każda praca jest przesyłana do dwóch recenzentów zewnętrznych. Recenzenci podpisują oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów (link na stronie http://www.wuwr.com.pl).

Rodzaj recenzji: double blind review process

Recenzja przygotowywana jest w formie pisemnej i zawiera jednoznaczny wniosek odnośnie dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji. Opracowanie może zostać ocenione maksymalnie na 80 punktów. Formularz recenzji udostępniony jest publiczne i znajduje się na stronie http://www.wuwr.com.pl. (link: formularz recenzji).

W przypadku uzyskania jednej recenzji negatywnej Redaktor Naczelny kieruje tekst do dodatkowego recenzenta zewnętrznego. W przypadku uzyskania dwóch recenzji negatywnych opracowanie wraz z recenzjami zostaje przesłane do Autora w ciągu 3 miesięcy od dnia przesłania opracowania do recenzji zewnętrznej (po usunięciu personaliów recenzentów).

W razie uzyskania pozytywnych recenzji Autor uzyskuje dodatkowe informacje związane z przyjętym trybem przygotowania opracowania do wydania przez Wydawnictwo, wraz z informacją o zasadach uczestniczenia w korekcie autorskiej. Po otrzymaniu „szczotek" Sekretarz wysyła Autorowi jego opracowanie w celu przeprowadzenia korekty autorskiej. Autor jest zobowiązany przeprowadzić korektę Autorską w ciągu 10 dni od dnia otrzymania swojego opracowania i przesłania jej pod adresem Redakcji.

W przypadku, gdy dany numer PPiA jest w całości poświęcony jednorodnej tematycznie materii (numer profilowany) opracowania są publikowane zgodnie z ich zawartością merytoryczną.

 


 

 

Oświadczenie o braku konfliktu interesów po stronie recenzenta


.................................

Nazwisko i imię

.................................

.................................

.................................

Afiliacja

.................................

.................................

.................................

Adres

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, że nie pozostaję z Autorem opracowania (artykułu, glosy, recenzji) zakwalifikowanego do publikacji w kwartalniku „Przegląd Prawa i Administracji" w bezpośrednich relacjach osobistych  (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), w relacji podległości zawodowej, a także nie prowadziłem(am) z Autorem bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 

 

                                                                                                 Data i podpis

                                                                                          .................................

 

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy