Dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Terminy nadsyłania opracowań: prace mogą być nasyłane w każdym czasie. Przegląd Prawa i Administracji ukazuje się 4 razy w roku (kwartalnik). Termin nadesłania ma istotne znaczenie ze względu na możliwość zakwalifikowania opracowania do wydania kolejnego numeru PPiA.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. Artykuł, glosa, recenzja czy komunikat powinien liczyć do 40000 znaków, obejmujących tekst właściwy, przypisy, tabele i wykresy oraz przypisy. Recenzja powinna zawierać do 15000 znaków. Opinie, glosy, polemiki, powinny zawierać do 20000 znaków. Sprawozdanie oraz noty powinny zawierać maksymalnie do 10000 znaków.

Abstrakt w zależności od języka opracowania - w wypadku publikacji w języku polskim (abstrakt w języku angielskim), w wypadku publikacji w innym języku - (abstrakt w języku angielskim i języku polskim) powinien określać temat, cele oraz główne wnioski opracowania, wskazując jednocześnie wagę i charakter podjętych zagadnień i ich wpływ na rozumienie bądź stosowanie określonych rozwiązań prawnych.


Format: czcionka Times New Roman 12; odstępy 1,5; wcięcia akapitowe 2,5; tabele i wykresy maksymalnie 1-stronicowe; cytowanie: zasady są określone na stronie: http://www.wuwr.com.pl.

Artykuły mogą być przesyłane w wersji elektronicznej na adres: mariusx@prawo.uni.wroc.pl lub jarosz@prawo.uni.wroc.pl bądź listownie (wersja papierowa i elektroniczna): Przegląd Prawa i Administracji, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław. Kontakt telefoniczny: 71 3752 306.

Na stronie internetowej czasopisma dostępne są w wersji pdf teksty kolejnych numerów czasopisma.

Wersją pierwotną jest wersja drukowana kwartalnika.

 

Procedura ghostwritingowa

Autor (autorzy) wraz ze swoim opracowaniem przesyłają wypełnioną i podpisaną deklarację o następującej treści:

 

 

 

 

 

............................................................

miejscowość i data

 

 

Deklaracja dotycząca zjawisk:
ghostwriting, guest authorship, honorary authorship
1

 

.............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Autora

.............................................................................................................................................................

Tytuł pracy/ artykułu

 

1. Deklaruję, iż w przekazywanej do publikacji pracy nie występują zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship w podanym poniżej znaczeniu.

2. Jestem świadom, że zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przez redakcję sytuacje tego rodzaju będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, wydawców itp.).

3. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca (artykuł) nie była wcześniej publikowana.

4. Deklaruję następujący procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie przekazywanej do publikacji pracy:

 

Imię i nazwisko autora

(z podaniem afiliacji)

Procentowy wkład autora w powstanie koncepcji, założeń i metod wykorzystanych
w publikacji

Całkowity procentowy

wkład autora w powstanie

publikacji

..................................

...........................................

 

.........................................

.................................

...........................................

 

........................................

..................................

...........................................

 

........................................

5. Oświadczam, że moja praca nie pozostaje w zależności od wkładów intelektualnych innych osób, w takim zakresie, w jakim wymaga to w świetle zasad prawa oraz etyki naukowej ujawnienia ich jako współautorów lub wyłącznych autorów, a zakres wykorzystania cudzych wkładów intelektualnych wynika z jej treści - w tym odwołań bibliograficznych uwzględniających zasady prawa cytowania określone w art. 29 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz opiera się/nie opiera się2 na moim własnym pomyśle.

6. Wskazuję następujące źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów3:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

............................................................

 

1 „Z «ghostwriting» mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z «guest authorship» («honorary authorship») mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji".

źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf

2 Skreślić niepotrzebne.

3 W przypadku braku takich źródeł proszę wpisać „nie dotyczy".

 

 

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

 

.................................

Nazwisko i imię

.................................

.................................

.................................

Afiliacja

.................................

.................................

.................................

Adres

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że nie występuje konflikt interesów w stosunku do

publikacji mojego opracowania (artykułu, glosy, recenzji) w kwartalniku „Przegląd Prawa i Administracji".

Oświadczam, że jestem ............................... (stopień lub tytuł

naukowy), a tematyka czasopisma pozostaje w kręgu moich bezpośrednich

zainteresowań naukowych.

 

 

 

Wzór recenzji

 

Recenzja opracowania zgłoszonego do Przeglądu Prawa i Administracji

 


Przegląd Prawa, Administracji I Ekonomii

Recenzja artykułu/eseju/glosy

Tytuł artykułu/eseju/glosy:.............................................................................................................  

 

 

A. Ocena zgłoszonego artykułu / eseju (proszę odpowiedzieć na poniższe pytania wstawiając punkty w skali od 0 do 10. W celu uzasadnienia swojej oceny można dodać komentarz pod pytaniem)

1.      Czy temat artykułu/eseju/glosy jest aktualny pod względem naukowym?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2.     

 

 

Czy właściwie wykorzystano metody badawcze?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.     

 

 

Czy artykuł/esej/glosa ma prawidłową strukturę treści (wprowadzenie, właściwe

rozważania, wnioski)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4.     

 

 

Czy artykuł/esej/glosa jest poprawny pod względem merytorycznym?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

5.      Czy tytuł artykułu/eseju/glosy odpowiada jego treści?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

6.      Czy cytowana literatura jest trafnie dobrana i umiejętnie wykorzystana?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

7.      Czy materiał ilustracyjny (tabele, schematy) jest sporządzony/dobrany poprawnie?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

8.      Czy abstrakt artykułu/eseju wskazuje cele, zawiera główne tezy i wnioski

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

                                                                                                                             Suma:

 

 

 

 

 

 

 

B. Rekomendacja recenzenta (proszę postawić znak X w odpowiednim polu i uzasadnić rekomendację; dodatkowy komentarz można zamieścić na dodatkowych stronach)

1.      Artykuł/esej/glosa zaakceptowany do publikacji bez poprawek

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2.     

 

 

Artykuł/esej/glosa zaakceptowany do publikacji po dokonaniu nieznacznych poprawek, bez    konieczności ponownej recenzji

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.     

 

 

Artykuł/esej/glosa zaakceptowany do publikacji po dokonaniu istotnych poprawek i  ponownej

 recenzji

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4.     

 

 

Artykuł/ esej/glosa nie nadaje się publikacji  i wymaga ponownej redakcji

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

..........................

data                                                                                                                          podpis

 

 

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy