Powierzanie przez gminę zadań podmiotom zewnętrznym i odpowiedzialność za ich nienależyte wykonanie na przykładzie zimowego utrzymania czystości i porządku

Michał Strzelbicki

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

98, 2014. Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Pages from 193 to 208

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout