Inquisitorial and adversarial influences on the examination of a witness in the international criminal procedure

  1. Karolina Kremens

Abstract

WPŁYW INKWIZYCYJNEGO I KONTRADYKTORYJNEGO
PROCESU KARNEGO NA PRZESŁUCHANIE ŚWIADKA
W MIĘDZYNARODOWYM POSTĘPOWANIU KARNYM


Celem artykułu jest przedstawienie, w jakim stopniu przesłuchanie świadka w międzynarodowym postępowaniu karnym odzwierciedla założenia przyjęte w kontynentalnym oraz anglosaskim postępowaniu karnym. Aby to osiągnąć, zaprezentowana zostanie analiza rozwiązań przyjętych w odniesieniu do przesłuchania świadka w prawie trybunałów ad hoc, tj. Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw zbrodni popełnionych w byłej Jugosławii (MTKJ) oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw zbrodni popełnionych w Rwandzie (MTKR), a także stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Wskazane zostanie, które elementy kontradyktoryjnej i inkwizycyjnej procedury karnej zostały przyjęte w prawie każdego z wymienionych trybunałów. Krytycznej analizie poddany będzie pomysł połączenia rozwiązań zaczerpniętych z obu systemów w celu stworzenia nowej procedury karnej, a w szczególności zagrożenie, jakie dla prawa oskarżonego do rzetelnego procesu niesie z sobą ta idea.

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

100, 2015. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Pages from 77 to 108

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout