The concept of a Union based on the Rule of Law as a legal argument before the Court of Justice of the European Union

  1. Łukasz Stępkowski ORCiD: 0000-0001-5324-4218lukasz.stepkowski@prawo.uni.wroc.pl

Abstract

 

KONCEPCJA UNII OPARTEJ NA RZĄDACH PRAWA JAKO ARGUMENT PRAWNY PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Niniejsza praca ma na celu rozważenie koncepcji Unii opartej na rządach prawa, obecnej w prawie Unii Europejskiej, w ramach orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor podejmuje się analizy ilościowej oraz jakościowej i oceny wskazanego zagadnienia, katalogując ponad 120 poszczególnych orzeczeń Trybunału odnoszących się do „rządów prawa” w powyższym znaczeniu (w tym rozważając 95 przypadków, w których omawiane zagadnienie zostało rozważone co do istoty). W ten sposób pytanie badawcze niniejszej pracy brzmi — czy twierdzenie procesowe i argumentacja oparte na „rządach prawa” mają jakiekolwiek szczególne znaczenie dla skarżącego co do prawdopodobieństwa uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia przed Trybunałem?

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

107, 2016. Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Pages from 243 to 260

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout